Zamówienia >

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.1/TIS

 

TIS TOMASZ ANIOŁ przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. ZAUTOMATYZOWANA LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI, TRANSPORTU I PAKOWANIA INNOWACYJNEJ SZPULI DO NAWIJANIA DRUTU SPAWALNICZEGO (1 KPL.) w ramach projektu pn. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

 

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/3.2.1/TIS

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.1/TIS

 

Przedsiębiorstwo TIS TOMASZ ANIOŁ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego tj. ZAUTOMATYZOWANA LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI, TRANSPORTU I PAKOWANIA INNOWACYJNEJ SZPULI DO NAWIJANIA DRUTU SPAWALNICZEGO (1 KPL.) w ramach projektu pn. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.1/TIS.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu o zachowaniu poufności - Załącznik nr 3.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej dla firmy TIS Tomasz Anioł w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TIS TOMASZ ANIOŁ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

 

Firma TIS Tomasz Anioł zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy TIS Tomasz Anioł oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TIS TOMASZ ANIOŁ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego – załącznik nr 3.
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 4.
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 5.
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 6.
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 7.
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 8.
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 9.
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 10.
 12. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do polityk horyzontalnych UE – załącznik nr 11.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/3.2.1/TIS

 

TIS TOMASZ ANIOŁ przedkłada do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. ZAUTOMATYZOWANA LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI, TRANSPORTU I PAKOWANIA INNOWACYJNEJ SZPULI DO NAWIJANIA DRUTU SPAWALNICZEGO (1 KPL.) w ramach projektu pn. „Innowacyjna szpula do nawijania drutów spawalniczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

 

Dotacje UE >

Informujemy, iż przedsiębiorstwo TIS TOMASZ ANIOŁ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 1. „INNOWACYJNA SZPULA DO NAWIJANIA DRUTÓW SPAWALNICZYCH”

Celem głównym projektu jest poszerzenie asortymentu firmy TIS TOMASZ ANIOŁ o innowacyjną szpulę do nawijania drutu spawalniczego.

Wartość projektu: 4 000 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 70.00%

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY TIS TOMASZ ANIOŁ W WYNIKU PRZEPROWADZENIA

+48 14 67 22 353
TIS@TIS.COM.PL
UL. BŁONIA 5, 39-220 PILZNO